Mars-April  2016

NCC
Etapp 1 Hus E1 och E2 är klar och husen är överlämnat.
Etapp 2 Hus E3 -E5 är i stort klar. Endast mondre arbeten återstår

Wallemstam
Hus F1 - F6 Stomresningen klar och nu börjar fasaderna kläs och inredningsarbetena i huset är i full gång. Inflyttning beräknas i september.
Byggstart för hus D1 och D2 kommer at ske under april månad.
För Hus C1 och C3  pågår pålning för grundläggningen
Hus A6-A9 har en beräknad byggstart med grundläggningsarbeten innan semesterperioden 2016.
Hus A4-A5 planerad byggstart andra kvartalet 2017.

HSB
Montage av husstommen på hus D5-D6. Samtliga lägenheter är sålda. Inflyttning beräknas ske under första kvartalet 2017.
Då har samtliga tillstånd inhämtats för byggstart av Hus D3-D4. Markarbetena startat med pålnignsarbeten vecka 17.
Säljstarten av lägenheterna sker med start 1:a Maj 2016.

Vestlundbolagen
Stommen börjar snart färdigställas och efter detta kommer inredningsarbetet inne i husen.
Hus A närmast Frölundagatan har beräknad inflyttning innan Juni månad 2016
Hus B närmast åbyvägen har en planerad inflyttning 1 November 2016.
Utformningen av det lilla torget, ståplatsen 1  har lämnats in för granskning till kommunen.
 
Jutabo
Stomresning av hus F8 är i full gång. Arbetet pågår i rask takt och beräknad inflyttning är våren 2017.
Pålningsarbeten för hus F7 har poåbörjats. beräknad influttning runt årsskifetet 2017.
Jutabos bygge kan nu följas via webkamera, se länk nedan.

Mölndals Stad
Arbeten med VA och Fjärrvärme kommer att ske i smband med ombyggnaden av Travgatan till GC -väg.

Industritomterna i väster
Nu är många av tomterna sålda och vi kommer att återkomma med information om exploateringen senare i vår.
Januari - Februari  2016

NCC
Etapp 1 Hus E1 och E2 är klar och husen är inflyttade.
Etapp 2 Hus E3 -E5 är på gång att färdigställas. Infylttning sker alterfersom husen färdigställs.


Wallemstam
Hus F1 - F6 Stomresningen klar och nu börjar fasaderna kläs och inredningsarbetena i huset är i full gång. 
Byggstart för hus D1 och D2 beräknad till mars månad.
För Hus C1 och C3 börjar markarbetena med pålning under marss månad
Hus A6-A9 har en beräknad byggstart med grundläggningsarbeten innan semesterperioden.


HSB
Montage av husstommen påbörjas. Montaget kommer att pågå i ca 26 veckor.
Försäljningen har gått bra för  Hus D3 och D4 och allt är nu slutsålt..
Byggstart beräknas ske under april månad

Vestlundbolagen
Pålnignsarbetet avslutat plattan gjuts och stommontaget är i full gång.
Planering med det lilla torget, ståplatsen 1  pågår förfullt.
 
Jutabo
Då är markarbetena för hus F8 i full gång. Kran för stommontage är på plats och stommen börjar växa fram.
Även Hus F7 är på gång. Pålningsarbetena påbörjas under mars månad

Mölndals Stad
Kommunen färdigställer anslutningar till Frölundagatan.November -December 2015

NCC
Nu inreds byggnadskriooarna och murning av fasaderna är på gång. inflyttning sker alterftersom byggnaderna färdigställs.
Beräknad färdigställandetid är för dessa är 1:a kv 2016.

Wallemstam
Nu växer byggnaderna upp och stommontaget tar fart.  Pålnignsarbetet är avslutat  Förberedelser för markentreprenaden av hus D1-D2 har påbörjats

HSB
Montage av husstommen påbörjas. Montaget kommer att pågå i ca 26 veckor. Planering för byggstart av Hus D3 och D4 pågår

Vestlundbolagen
Pålnignsarbetet avslutat plattan gjuts och stommontaget påbörjas

Jutabo
Då är markarbetena för hus F8 i full gång. Markarbetet och pålningsarbetet påbörjas.


Mölndals Stad
Projekterar nya anslutningar till de nya tomterna


Augusti-September 2015

NCC
Arbetena fortskrider enligt tidsplanen och NCC räknar med att vara första kvartalet
Beräknad färdigställandetid är för dessa är 1:a kv 2016.

Wallemstam
Gjutning av plattor påbörjas. Pålnignsarbetet pågår. Sanering av hus D1-D2 startar i september. Stommontaget pågår för fullt och husen växer sakta men säkert fram

HSB
Med början vecka 46 kommer en tornkran att resas och montage av husstommen påbörjas. Montaget kommer att pågå i ca 26 veckor.Vid årsskiftet kommer bullerplanket att demonteras och ersättas med nätstaket.

Vestlundbolagen
Pålning för Hus är i full gång och beräknas vara klar i slutet av Juni.

Jutabo
Då är markarbetena för hus F8 i full gång. Pålning samt schaktarbeten påbörjas i september


Mölndals Stad
VA etapp 3  utmed Åby allé är färdigställd och slutbesiktigad. Kompletteringar samt ytskickt på gatan kommer att utföras i senare skede.

Juli 2015
Semestertider men några av byggentreprenörerna kommer att jobba under semestern.

NCC
Då har NCC  färdigställt hus E1 och E2 och vi hälsar de nya Mölndalsborna välkomna till sina nya hem.
Stommontaget för Hus E3- E5 har påbörjats.

Vestlundbolagen
Pålningsarbetet för Hus B är klar. Schaktarbeten har påbörjats i pålningsområdet.

Wallenstam
Gjutning av plattor för hus F1 - F6 pågår och marksanering utförs runt husen.

HSB
Spontnings och pålningsarbeten kommer att utföras för hus D6 under semestern

Mölndals stads entreprenader
Utbyggnad av gator och VA har färdigställts. Slitlager samt vissa kompletteringar kvarstår.

Maj- Juni 2015
Ja då har vi fått fler exploatörer som är på gång med sina husbyggen.

WSP Miljökontroll
I samband med uppstarten av de nya entrerprenaderna i området fortsätter vi med vår kontroll av omgivningspåverkan.  
Vi kan med glädje konstatera att många besöker vår hemsida och våra byggkameror som visar pågående arbeten innifårn arbetsplatserna. 

NCC
Arbetena fortskrider enligt tidsplanen och NCC räknar med att vara första kvartalet
Beräknad färdigställandetid är för dessa är 1:a kv 2016.

Wallemstam
Gjutning av plattor påbörjas. Pålnignsarbetet pågår. Sanering av hus D1-D2 startar i september.

HSB
Markarbeten för hus D5-D6 poåbörjas. En spont kommer att slås närmast Algott Scottts gata samtidigt som pålningsarbeten kommer att startas i början av Juli.

Vestlundbolagen
Pålning för Hus är i full gång och beräknas vara klar i slutet av Juni.

Jutabo
Försäljning av lägenheter har påbörjats. Vi avvakter med spänning besked om byggstart.

Åby travsällskap
Under en 3 veckorsperiod kommer Åby Travsällslap att byta ytskicketet på travbanan. Arbetena kommer att starta den 29/6. Transporter med grusmaterial kommer att köras in till travbanan via Åby allé för att minska störningarna i fastigheterna utmed Åby vägen. för

Mölndals Stad
VA etapp 3  utmed Åby allé är färdigställd och slutbesiktigad. Kompletteringar samt ytskickt på gatan kommer att utföras i senare skede.April 2015

Under våren och semestern kommer mycket att hända på Stallbcken.

WSP Miljökontroll
I samband med uppstarten av de nya entrerprenaderna i området fortsätter vi med vår kontroll av omgivningspåverkan. Vi kan med glädje konstatera att vår omfattande kontroll har visat på liten omgivningspåverkan. Entgreprenörerna har skött sig bra. Vi kan med glädje konstatera att många besöker vår hemsida och våra byggkameror som visar pågående arbeten innifårn arbetsplatserna.  V

NCC
Vi välklmnar de nyinflyttade i hus E1 och E2 till Stallbacken. NCC har nu börjat stomresa Hus E3 - E5
Beräknad färdigställandetid är för dessa är 1:a kv 2016.

Wallemstam
Marksanering är snart avslutad och pålningsarbeten för Hus F1 till F6 har pågår. Pålningsarbetet påbörjades vecka 10 och kommer att pågå under ca 12 veckor. Följ grundläggningsarbete genom webkameran nedan. Bygget beräknas vara avslutat och klart för inflyttning i årsskiftet 2016-2017.
Wallenstam påbörjar byggnation av hus D1-D2. Marksanering är planerad att starta under september månad.VW

HSB
Försäljningen av lägenheter i hus D5 och D6 fortsätter. HSB hoppas på byggstart under våren 2015. Färdigställandetiden är beräknad till sissta kvartalet 2016.

Vestlundbolagen
Entrprenören är upphandlad och det blev MVB/Astor bygg som skall uppföra Hus A1 och A2. Om allt går enligt planerna kommer saneringsarbeten att påbörjas i april. Byggstart kommer att ske i början av juni. Torget på ståplatsen 1 har en beräknad byggstart under hösten 2016.

Jutabo
Försäljning av lägenheter har påbörjats. Vi avvakter med spänning besked om byggstart.

Åby travsällskap
Uppförandet av skötselbyggnad utmed Åby allé har färdigställts.
Travgatan iordningställs när samtliga fastighetsgränser är klara ca 2016.
Under sommaren 2015  vecka 26 - 30 kommer själva travbanan att få ett nytt ytskickt. Det galma tas bort och ett nytt lager läggs ut.

Mölndals Stad
VA etapp 3 pågår utmed Åby allé och Åbyvägen. Mark och Energibyggarna räknar med att färdigställa arbetena i mitten på juni.
Marksanering för förskoletomten vid Travgatan har påbörjats.ppFebruari-Mars 2015

NCC
Inflyttning har skett och pågår i hus E1 och E2. Hus. De olika fasadmaterialen och färgerna på fasaderna ger ett trevligt intryck och en orginalitet som framträder tydligt.
Hus E3 -E5 är under uppförande  i olika skeden. Se hur bygget utvecklas timma för timma i Webkameran nedan. Beräknad färdigställandetid är         1:a kv 2016.

Wallemstam
Marksanering är snart avslutad och pålningsarbeten för Hus F1 till F4 har påbörjats. Pålningsarbetet kommer att pågå under ca 12 veckor. Följ grundläggningsarbete genom webkameran nedan. Bygget beräknas vara avslutat och klart för inflyttning i årsskiftet 2016-2017. Mer information kommer om Wallenbergs övriga byggprojekt i området.

HSB
Försäljningen av lägenheter i hus D5 och D6 har påbörjats. Vi hoppas på byggstart under våren 2015. Färdigställandetiden är beräknad till sissta kvartalet 2016. Mer information kommer om HSBs övriga byggprojekt i området.

Vestlundbolagen
Upphandling av entreprenör pågår. Om allt går enligt planerna kommer saneringsarbeten att påbörjas i april. Vi ser med spänning fram emot första spadtaget. Torget på ståplatsen 1 har en beräknad byggstart under hösten 2016.

Jutabo
Försäljning av lägenheter har påbörjats. Vi avvakter med spänning besked om byggstart.

Åby travsällskap
Uppförandet av skötselbyggnad utmed Åby allé har färdigställts.
Travgatan iordningställs när samtliga fastighetsgränser är klara ca 2016.
Under sommaren 2015 kommer själva travbanan att få ett nytt ytskickt. Det galma tas bort och ett nytt lager läggs ut.


Januari 2015

Ja då är vi tillbaka till ett helt nytt 2015.
Du som är uppmärksam har kanske redan noterat att byggrätterna inom exploateringsområdet har förändrats sedan sisst.

Wallemstam har utökar sina byggrätter i områdets mitt och de östra delarna.

Vi har även glädjen att presentera ytterligare en exploatör i Stallbacken.

Jutabo som nu har byggrätt i de västra delarna av området. Första fasen omfattar ca 50 lägenheter och andra etappen omfattar ca 80 lägenheter. Försäljning startar 1:a mars och byggstart planeras till sommaren och beräknad inflyttning är under hösten 2016.December 2014

Arbetet fortsätter enträget. Nu väntar vi väl alla på välbehövlig ledighet. Vi vill passa på att hälsa de sissta radhusägarna som flyttar in i Sverigehusets radhus välkomna.

Vi , Mölndals stad, Sverigehuset, NCC, Vestlundbolagen, HSB och Wallenstam önskar Er en God Jul och ett Gott Nytt  År.

Vi återkommer med mer information efter ledigheterna.September-November 2014

NCC 
Arbetetena med Hus E1 och E2 fortskrider enligt planerna. Snickare, elmontörer och målare arbetar på för fullt.  Uppförandet av punkthus E3, E4 och E5 pågår för fullt och hus E3 är det som man kommit längst med. Markplanering runt hus E1 och E2 pågår.

Mölndals stad
Staden är i full gång med  installation av VA och fjärrvärme utmed sträckan Åby allé. Arbetet utförs  för att ge kommande exploatörer möjlighet att starata upp sina byggen.  

Sverigehuset
Slutförandet av de sissta radhusen pågår och tidplanen följs. De sissta husägarna flyttar in i december.

Vestlundbolagen
Planeringen pågår för fullt. Planerad byggstart planeras. Vi återkommer med mer information i början på 2015.
 
Wallenstam
Planeringen pågår för fullt med miljöprovtagning och sammanställning av geotekniska undersökningar.

HSB
Arkitekten jobbar för högtryck och byggtillstånden är på gång. Byggstarten planeras till 2015Augusti 2014

NCC 
Då är arbetet i full gång med uppförandet av punkthus E3, E4 och E5. Källarväggarna börjar komma på plats och byggkranen lyfter fram betongelement kontinuerligt. Hus E1 och E2 har fått murstensfasader och inreds för fullt. 

Mölndals stad
Staden kommer under hösten 2014 att påbörja installation av VA och fjärrvärme utmed sträckan Åbyvägen in på Åby allé. Arbetet utförs  för att ge kommande exploatörer möjlighet att starata upp sina byggen.  

Sverigehuset
Radhusen färdigställs i snabb takt och Sverigehuset har har inga radhus kvar att erbjuda kunderna. Alla radhusen är nu sålda. Samtliga radhus beräknas färdigställda i slutet av december 2014.
slutet av 2014. 

Övriga exploatörer jobbar för högtryck och vill komma igång med sina byggen så snart som möjligt.

Vestlundbolagen planerar för byggstart i slutet på 2014.

Wallenstam påbörjar geoundersökningar i september och planerna är att de färdiställer sina hus inom 3 år.

HSB planerar byggstart under våren 2015.


Juli 2014

Ja då kommer äntligen den efterlängtade semestern. Största delen av arbetet på Nya Stallbacken kommer att litta nere. Vi önskar Er och samtliga på arbetsplatsen en trevlig solig semester.
April - Juni 2014
NCC 
Ja då är bygget pågång ordentligt med grundläggning av hus E3 E4 och E5. Markschakt har påbörjats och i början av maj anländer pålkranen för att utföra grundförstärkning. Husen växer fram med fart och grundplattan är gjuten och väggarna börjar resas.

E1 och E2 är  på plats och byggnaden görs väderbeständig. Fönster monteras in och invändigt är trappor och delar av innerväggarna på plats.
Nytt
Mölndals stad
Projektering pågår av infrastruktur för etapp 3 Åby Allé fram till Åbyvägen, samt gång- och cyckelbnor. Denna beräknas vara klart i början av maj

Sverigehuset
Fler och fler hyresgäster börjar flytta in i takt med att Sverigehuset färdigställer sina radhus. Skanska som bygger åt Sverigehuset räknar med att vara klara i slutet av 2014 och då kommer samtliga nya Mölndalsbor att vara inflyttade i sina nya radhus.

Åby Travsällskap
Ett nytt plank har uppförts mellan Åby stallbacke och travbanan. Fina planteringar med träd och buskar har anlagts i slänten mot planket. Vi är nog många som funderat kring de träribbor som sitter som "dekoration" på planket. Ja, vad skall dom vara bra för? I nästa månadsbrev avslöjar vi hemligheten. Planket kommer att växa vidare västerut mot Ragnar Torngrens gata. Beräknad start för detta plankbygge är September 2014.

Preliminärt startar rivning av Åby Travgymnasium och Hästkliniken i juni 2014. 

NYHETER !!
Vi välkomnar tre nya exploatörer till Stallbacken. Det är Vestlundbolagen, Wallenstam och HSB som står näst på tur att börja bygga.
Mer informtion om detta kommer nästa månad.Mars  2014

NCC 
Då är arbetet i full gång med uppförandet av punkthus E1 och E2. Huset växer nu fram för varje dag. I bilden nedan vid länkarna till byggkamerorna visas en ögonblicksbild från bygget. För att förstora bilden klicka bara på den.

Mölndals stad
Energiverkens arbeten med transformatorstationerna i östra delen av området är nu i stort sätt klara. 


Sverigehuset
Sverigehusets radhusbyggnation i etapp 2 fortgår. Klicka i bilden nedan så ser Du statusen i etapp 2. Gjutningen av den sissta grundplattan har färdigställts och nu återstår uppförandet av husen som sker i snabb takt.

Januari- Februari 2014
Ja då var helgerna över och arbetet på stallbacken fortsätter med full intensitet.
Vi passar också på att hälsa de nya Mölndalsborna i Sverigehusets radhus välkomna.

NCC
Gjutningsarbeten för grunden till punkthus E1 och E2 färdigställs. Byggkranen har kommit på plats och nu påbörjas själva husbyggnationen.

 Mölndals stad
Energiverken kommer att grundlägga och uppföra två transformatorbyggnader inne på Stallbacken. Ett mindre schaktarbete kommer också att utföras vid transformatorstationen vid Frölundagatan in mot cyckelbanan.

Sverigehuset
Sverigehuset fortsätter med grundläggning av de sissta radhusen i etapp 2. I etapp 1 har de första familjerna börjat flytta in. Inflyttningen kommer sedan att ske succesivt under hela våren.Oktober-December  2013

NCC
Chakten för punkthus, E1 och E2 är klar och pålningsarbetena för grundplattan färdigställda
Gjutningsarbetet kommer att påbörjas januari 2014

Mölndals stad
Arbetena inne på Åby stallbacke är nu i stort sätt klara. Mölndals energi kommer att påbörja arbeten med  elförsörjningen inne i området.

Sverigehuset
Sverigehuset jobar på och nu startar etapp 2 av radhusbyggnationen. Arbetet går enligt tidsplan och vid etapp 1 börjar snart hyresgesterna att  flytta in.

Vi vill passa på att önska alla en riktigt god Jul och ett gått nytt årSeptember  2013

Då har vi fått en ny aktör på Stallbacken.

NCC
Försäljningen av lägenheter har gått bra och NCC startar nu med byggandet av två stycken punkthus, E1 och E2.
Schaktningsarbeten påbörjas vecka 34. Pålningen för grundläggningen kommer att starta Vecka 37.
Ncc räknar med att börja gjuta bottenplattorna för husen under januari 2014.

Mölndals stad
Arbetena inne på Åby stallbacke är nu i stort sätt klara. Det kommer att pågå lite utläggning av jord för planteringar och gräsytor.

Frölundagatan börjar nu ta rejäl form. Arbetena är i stort sätt klara och det återstår lite stensättning och beläggningsarbeten. VA-inkopplingar pågår för fullt.

Sverigehuset
Radhusen växer fram och de sissta grundplattorna för etapp 1 håller på att formas och gjutas. Försäljningen av radhus har gått bra och Sverigehuset hoppas kunna börja arbeta med radhus etapp 2 redan i oktober.Augusti 2013

Sverigehuset meddelar följande:
Skanskas Reidar Olsson meddelar att monteringern av  hus kommer att påbörjas i vecka 32 på torsdag. Monteringen börjar i västra delen vid Kappahl. Det kommer att bli en lång första dag  pga att den första huslängan är trevånings. Vi hoppas på Er förståelse då störande  ljud i form av hammarslag kommer att pågå större delen av  monteringen.


Juli  2013
Då var det semester för de flesta av entreprenörerna. Några mindre arbeten kommer dock att pågå under semestern. Enligt uppgift skall 2 grävmaskiner och en hjullastare flytta massor inne på området. En grävmaskin skall finjustera kantslänt på Frölundagatan.

WSP Olle Goffe samt samtliga entreprenörer och byggherrar önskar trevlig semester.
Vi vill passa på att tacka alla närboende för den acceptans Ni visat. Inte minst vad gäller den begränsade framkomligheten till fastigheterna längs Frölundagatan.

Vi rälnar med att starta upp med full styrka i början på augusti månad.


Juni 2013

Mölndals Stad
Arbetena med rondellen avslutas. Inne på området pågår finjusteringar och plantering.Efterkontroller av utförd förbesiktning har påbörjats.

Ombyggnad av Frölundagatan
 Arbetena forskrider med nedläggning av rör i läget för gamla cyckelbaban.

Sverigehuset
Fundamenten är nu färdiggjutna. Ytplanering och masshantering för kommande montage av radhusen sker.

NCC
Försäljning av lägenheter pågår. Förhoppning om byggstart  under andra halvåret 2013


Maj 2013

Mölndals Stad
Finjustering av vägar och rörtryckning avslutas. Rondellbygget vid idrottsgatan är i full gång och beräknas avslutas under Juni månad.

Ombyggnad av Frölundagatan
Arbetet med ombyggnaden är i full gång. Ytskicket av asfalten har frästs bort. Denna metod var oerhört effektiv. Detta medförde atgt störningen till omgivningen kunde kraftigt minimeras i både tid och vibrtionsnivåer. Då maskinen är tung kunde man i vissa fall kämma av vibrationerna i de närmsta husen. . Mätresultaten visar på nivåer väl under uppsatta gränsvärden. Då maskinen drivs av en stor dieselmotor uppstår lågfrekvent buller. Då maskinen går med "förvånadsvärt" hög hastighet, ca 20 m / minut har störnignen för varje enskilt hus varit mycket kortvarig.  

Sverigehuset 
De isolerade grundplattorna gjuts för fullt och förflyttning av jordmassor in i området pågår för fullt. Montering av ded första husen planeras påbörjas efter semestern med start i öster vid Kappahl.

NCC
Försäljning av lägenheter pågår. Förhoppning om byggstart  under andra halvåret 2013


Mars April  2013

Mölndals Stad
Förstärkning av ytlager på körvägar inne i området är i stort färdigställda. Nu påbörjas sättning av kantsten och förberedelser för de avjämningar och övre slitlager på vägarna. Arbetet med rondellen på Idrottsgatan påbörjas.

Ombyggnad av Frölundagatan
Mölndals stad har nu påbörjat projektet med ombyggnad av Frölundagatan. De boende som har infarter till sina tomter från Frölundagatan har fått information i sina brevlådor. Övriga i Solängenområdet har fått en ökad trafikering inne i villaområdet. Vi hoppas även här på förståelse och vi vill uppmana alla att sänka farten genom området.
För att minska vibrationsstörningen vid borttagning av asfaltlager har stadens entreprenör valt att fräsa bort asfalten. Denna metod är snabb och ger minimal vibrationspåverkan till omgivningen. Våra mätresultat från utförd vibrationsmätning visar på nivåer väl under uppsatta gränsvärden.

Sverigehuset 
Sverigehuset har nu startat produktionen av första etappen som består av 27 radhus.
Förberedande markarbeten som att ta ner befintliga träd har utförts liksom. schakt och borttransport av förorenade massor har påbörjats. Schaktarbeten för grunderna till radhusen är i full gång

NCC 
Startar försäljning av lägenheter i två av sina punkthus, med förhoppning om byggstart  under första halvåret 2013.

Miljöstatus
Mätningarna visar att samtliga riktvärden för vibrationer under januari månad fram till 25 februari inte överskridits. Arbeten har skett inne på området relativt långt från solängenområdet men transoprter har kört med material fram och tillbaka på arbetsvägarna. I mitten på februari har arbetet med ytbeläggning påbörjats vid idrottsvägen in i området. Arbeten har utförts i omedelbar närhet at IBIS Hotell. Mätvärdena visar att maskinisterna skött sig väl och varit försiktiga vilket de skall ha beröm för. 
information kommer i Mars 2013 och då hoppas vi få mer information om Sverigehusets tidplaner för radhusbygget, samt eventuellt lite information råJanuari-Februari  2013

Mölndals Stads entreprenör, Markteknik har påbörjat tryckning av rör under gamla ridvägen uppmot Åby travbana. Förstärkning av ytlager på körvägar har påbörjats. Dessa skall vara färdigställda när Sverigehuset kommer och påbörja sin byggantion av radhusen.

Sverigehuset  

Byggstarten närmar sig med stormsteg. Om allt går enligt planerna klommer Sverigehuset att påbörja sina arbeten i Mars månad. Byggordningen för Sverigehuset kommer att vara från Kappahl i väster och österut parallellt med Frölundagatan. I första etappen bygger man drygt hälften av alla radhusen.

NCC startar försäljning av lägenheter i två av sina punkthus, med förhoppning om byggstart  under första halvåret 2013.

Miljöstatus

Mätningarna visar att samtliga riktvärden för vibrationer under januari månad fram till 25 februari inte överskridits. Arbeten har skett inne på området relativt långt från solängenområdet men transoprter har kört med material fram och tillbaka på arbetsvägarna. I mitten på februari har arbetet med ytbeläggning påbörjats vid idrottsvägen in i området. Arbeten har utförts i omedelbar närhet at IBIS Hotell. Mätvärdena visar att maskinisterna skött sig väl och varit försiktiga vilket de skall ha beröm för. December 2012

Mölndals Stads entreprenör, Markteknik har i stort färdigställt schakten för den stora dagvattenledningen från Stallbackenområdet ned till Mölndals kamping. Nu återstår smärre arbeten uppe vid Åbyvägen och beläggning för kommande byggtrafik som kommer att köra från idrottsvägen upp på Ragnar Torngrens gata.

Sverigehuset fortsätter med sin försäljning. Byggstart för radhusen i nordvästra delen av området planeras til första kvartalet 2013.

NCC börjar sin säljstart av lägenheter i början av det nya året och hoppas komma i gång med sina byggen av två punkthus under första halvåret 2013.

Miljöstatus

Några av de närboende har kännt oro då de vid några tillfällen kännt vibrationer från arbetena. Vibrationsmätnignen visar dock att inga gränsvärden överskridits och att nivåerna inte varit i närheten av de som räknas som skadedrivande.

WSP-Environmental, som är miljökonsulten i detta projekt, ber att få tacka de närboende som kontaltat oss och gett os input för kontroller samt de fastighetsägare som låter oss konrollmäta på deras fastigheter och önskar Er alla ett Gott nytt År
Oktober - November 2012
 

Mark och Tekniks VA-arbeten i området kring Åby Camping är avslutat men arbete kring cirkulationsplatsen vid Idrottsgatan pågår.
Utmed lokalgatan inom området och längs Frölundagatan pågar arbete med VA för kommande radhusbyggnation.
Vi välkommnar även Sverigehusen AB som har planerat sin uppstart för byggnationen utmed Frölundagatan under januari 2013.
Oktober - November 2012
 

Mark och Tekniks VA-arbeten i området kring Åby Camping är avslutat men arbete kring cirkulationsplatsen vid Idrottsgatan pågår.
Utmed lokalgatan inom området och längs Frölundagatan pågar arbete med VA för kommande radhusbyggnation.
Vi välkommnar även Sverigehusen AB som har planerat sin uppstart för byggnationen utmed Frölundagatan under januari 2013.
Augusti- September 2012
 

Markteknik jobbar på och har snart lagt ned dagvattenledningen från Idrottsvägen ned till Åby Camping. Vecka 44 startade schaktarbeten norr om Idrottsvägen upp förbi IBIS Hotell vidare in i området. Arbetet har gått bra och maskinisterna har lärt sig köra på den gungiga marken. Efter några överskridanden av vibrationsgränserna i början av arbetsperioden har körbeteendet bidragit till att vibrationspridningen till omgivningen minskat.

Kommande månad kommer arbetet norr om Idrottsvägen att intensifieras.
Vibrationsövervakningen visar i dagsläget på låga vibrationsnivåer i Ibis hotell och i Hjälpmedelscentralens kontorsfastighet.art lagtgvattenledningen från Idrottsvägen ned till Åby Kamping. Vecka 44 startades schaktarbeten norr om Idrottsvägen upp förbMarkteknik jobbar på och har snart lagt ned dagvattenledningen från Idrottsvättsvägen upp förbi IBIS Hotell vidare in i området. Arbetet har
Juni-Juli 2012
 

Gatukontoret påbörjar den första etappen av nya gator och infrastuktur för området Stallbacken, Mölndals stad. En ny cirkulationsplats kommer att anläggas på Idrottsvägen och i området kommer nya gator, gång- och cykelvägar, fjärrvärme, el, tele, opto samt vatten och avlopp anläggas.

Arbetet är en första del i utbyggnaden av detaljplanen för Stallbacken. Avslutande etapp beräknas vara klar under 2015 och innefattar då utbyggnaden av Åby Allé och att Frölundagatan samt Åbyvägen rustas upp.

Första byggetapp startar under augusti 2012. Etapp 1 beräknas vara klar i augusti 2013.

Mölndals stad upphandlat Markteknik Sverige AB som entreprenör.

Trevlig sommar Önskar WSP Olle Goffe, på återhörande i slutet av Augusti.
Mars - Maj 2012
 

Rivningsarbetet har fortskridit enligt planerat och arbetena har nu avslutades.
Februari 2012
 

NCC boende startar rivningsarbetet av stall 19-22 samt stall 16. Dessa stall är de som ligger närmast Frölundagatan.

Kännbara vibrationer har noterats i de närmsta byggnaderna på Frölundagatan, men inga gränsvärden har överskridits.

Vi skall nu starta rivning av stall 19-22 och 16 dom ligger närmast vägen.
Januari  2012
 

Rivningsarbetet fortskrider på Stallbacken. Vibrationsmätningarna visar på låga vibrationsnivåer, inga överskridanden av riktvärden har noterats.

Mölndals Energi beräknas färdigställa omläggningen av fjärrvärmekulverten vid Idrottsvägen. Vibrationsmätning har utförts på IBIS Hotell. Inga överskridanden har noterats.

På tur står Mölndals stad som kommer att bygga in VA och El i Stallbackeområdet. Arbetet kommer att starta vid Idrottsvägen och fortsätter norrut förbi Hjälpmedelscentralen vidare mot Frölundagatan.

Besiktningsarbeten kommer att fortsätta vid Idrottsvägen.

ecember 2011
December 2011
 

Rivningsarbeten pågår på Stallbacken för att ge plats åt de nya byggnaderna. Bilden vid sidan visar pågående rivning i decembermörkret.

Som den uppmärksamme säkert har noterat plockas byggnaderna ned bit för bit med grävmaskinens "klo" och källsortering av rivningsmaterialet sker direkt på plats.

WSP Environmental har påbörjat Miljökontroller i form av besiktning av bostäder nära rivningen. Kontinuerlig vibrationsmätning utförs på dimmensionerande byggnader på Frölundagatan.

Vibrationsmätningen visar på låga vibrationsnivåer och inga överskridanden har noterats under december månad.

Mölndals Energi har utfört schaktarbeten  vid Idrottsvägen nedanför IBIS hotellet.

En fjärrvärmeledning har flyttats för att ge plats åt en ny dagvattenledning. Arbetet beräknas vara klart under Januari månad 2012. Kontinuerlig vibrationsmätning har utförs på IBIS hotell. Inga överskridanden av uppsatta vibrationsrestriktioner har noterats under december månad.